DOKUMENTE DHE FORMULARE

Këtu gjeni dokumente dhe formulare të përgjithshme të cilat disa prej tyre mund ti plotësoni dhe ti dërgoni online për procedura të mëtutjeshme.

Ndërsa për dokumente apo informata specifike të shteteve të huaja, ju lutem orientohuni në ambasadën apo konsulatën përkatëse të Republikës së Kosovës në atë shtet.

Kontakt

SHKRUAJI ZYRËS SË KOMUNIKIMIT